se kädet vei ja jalat sekä kielen
ja hengityksen salpas kokonaan
vaan särkymättömäksi jätti mielen
ei tahtoa se saanut taipumaan

Motoneuronitautien tutkimus Tampereen Lihastautikeskuksessa

  • Kirjoittanut Manu Jokela

Tampereen Lihastautikeskus on valtakunnallinen lihastautien erikoispoliklinikka, joka on erikoistunut neuromuskulaarisairauksien vaativaan diagnostiikkaan. Vuonna 2017 Lihastautikeskus sai European Rare Disease Networksin (ERN)-verkoston jäsenyyden ja on nyt yksi Pohjoismaiden kolmesta lihastautien erityisosaamiskeskuksesta. Kliinisen työn lisäksi lihastautien tutkimuskeskuksessa on jo 15 vuoden ajan tehty aktiivisesti tieteellistä tutkimusta erityisesti uusien lihastautien geenisyiden löytämiseksi ja diagnostisten menetelmien parantamiseksi.

Vuonna 2010 tutkimusryhmämme kuvasi  ensimmäisenä maailmassa uuden aikuisiällä alkavan motoneuronisairauden, LOSMoN-taudin, jota sittemmin on löydetty  yli sadalta potilaalta Suomessa.  Noin 10%:lla potilaista sairaus oli alkuvaiheessa arvioitu ALS-taudiksi laaja-alaisten motoneuronivauriolöydösten vuoksi. LOSMoN-sairaudella on kuitenkin ALS-tautia huomattavasti lievempi oirekuva ja normaaliväestöä vastaava eliniänodote. Tutkimushavaintojemme perusteella tietyt lihassähkötutkimuksen ja lihaskoepalan löydökset  kuitenkin auttavat ALS-taudin erottamisessa lieväasteisemmista motoneuronitaudeista.  Tutkimustyö LOSMoN-taudin solu- ja molekyylitason mekanismien  ymmärtämiseksi jatkuu edelleen kansainvälisenä yhteistyönä.

Tavoitteenamme on selvittää myös muiden motoneuronitautien geneettisiä taustatekijöitä, koska parantavien hoitojen kehittäminen edellyttää ymmärrystä tautien perimmäisistä syistä ja niiden mukaan räätälöityjä hoitoja. Suomessa lähes 90% familiaalisesta ja 30% sporadisesta (ei -suvuttaisesta) ALSista selittyy kahdella eri geenivirheellä, jotka ovat c9orf72-geenin G4C2-toistojaksomutaatio ja SOD1-geenin Suomessa erityisen yleinen peittyvästi periytyvä D91A-mutaatio. Lisäksi maailmalta tunnetaan kymmeniä ALS-riskiin, sairauden vaikeusasteeseen tai sairastumisikään vaikuttavia geenimuutoksia.

Yhtenä tutkimuskohteenamme on selvittää ALS-taudin ja muiden motoneuronitautien niin sanottua oligogeenistä periytymistä eli monen eri geenimuutoksen yhteisvaikutuksesta  aiheutuvaa sairautta. Oligogeenisen periytymisen osoittaminen on yhden geenin mutaatioista johtuvien sairauksien selvittämistä vaikeampaa, koska kaikki ihmiset kantavat perimässään lukuisia peittyvästi periytyviä lihas- ja hermosairauksiin liittyviä mutaatioita tai sairastumisriskiä lisääviä geneettisiä muutoksia. Tällaiset geenimuutokset eivät kuitenkaan vielä yksinään aiheuta mitään sairautta; eivät yleensä edes siinä tapauksessa, kun useita geenivirheitä esiintyy erilaisina yhdistelminä. Toistaiseksi vain muutama oligogeeninen periytymistapa missään sairausryhmässä on vakuuttavasti osoitettu, mutta yksi harvoista esimerkeistä on tutkimusryhmämme kansainvälisenä yhteistyönä vastikään kuvaama TIA1- ja SQSTM1-geenimutaatioiden yhteisvaikutuksesta aiheutuva lihastauti (Lee et al, J Clin Invest 2018).

Als-potilaan lihaskoepalassa näkyy käynnissä olevan liikehermovaurion löydöksiä

Taysin Lihastautikeskuksessa on jo vuosien ajan ollut käytössä motoneuronitautien- ja muiden hermosairauksien tunnettuja geneettisiä aiheuttajia kattava paneelitutkimus, MNDcap. Tämän pohjalta tiedämme, että Suomessa esiintyy useita resessiivisiä tai alentuneen penetranssin ALS- ja motoneuronitautigeenejä. Suomen kaltaisessa geneettisesti eriytyneessä populaatiossa saman mutaatioyhdistelmän löytyminen usealta eri ALS-potilaalta on todennäköisempää kuin sellaisissa väestöissä, joissa kukin yksittäinen geenimutaatio on erittäin harvinainen ja tämän vuoksi oligogeenisen periytyvyyden osoittaminen suomalaisilla ALS-potilailla on helpompaa kuin muissa väestöissä. Tällä hetkellä omien kokemustemme ja kansainvälisten julkaisujen perusteella vaikuttaa siltä, että usean geenivirheen yhteisvaikutus voi tarjota selityksen useille sporadisille ja familiaalisille ALS- tai motoneuronitautitapauksille.

Tampereella on käynnissä myös tutkimus, jossa selvitetään kaikkien Pirkanmaan alueen c9orf72-geenimutaation aiheuttamien ALS-tautien kliininen oirekuva ja lihasbiopsian löydökset. Tutkimuksessa on mukana noin 45 potilasta, joista puolelle on tehty lihasbiopsia. Vaikka suurimmalle osalle c9orf72-mutaatio aiheuttaa klassisen ALS-taudin, on osalla potilasta hyvin poikkeava taudinkuva. Lisäksi Tampereella on käynnissä väitöskirjatutkimus, jossa on seurattu kahden vuoden ajan ALS-tautia sairastavien potilaiden bulbaarioireiden, erityisesti puheen ongelmien, kehittymistä ja kommunikaation apuvälineiden käyttöä.

Lähitulevaisuudessa on tarkoitus lisätä kansallista yhteistyötä motoneuronitautien tutkimuksessa, jotta saataisiin mahdollisimman laajasti tietoa ALSin ja muiden motoneuronitautien epidemiologiasta ja taudinkulusta, koska tällaista tietoa tarvitaan mm. kliinisiin hoitotutkimuksiin soveltuvien päätemuuttujien ja biomarkkerien sekä tutkimuksiin soveltuvien potilaiden määrän arvioimiseksi. 

Viimeksi muutettutorstai, 22 March 2018 15:08

ALS-tutkimuksen tuki ry

info@alstuttu.org
jasenet@alstuttu.org (jäseneksi liittyminen, muut jäsenasiat)
p. 045 6621022 (ei tekstiviestejä)